Java-AWT ItemEvent Class : สอน class และ method ของ ItemEvent Class, เรียน class และ method ของ ItemEvent Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • getSource ( ) ใช้คืนค่า ชื่อของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  toString ( ) ใช้คืนค่า รายละเอียด ของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  getStateChange ( ) ใช้คืนค่า state ที่เปลี่ยนไป ( คือจะคืนค่า SELECTED หรือ DESELECTED )
  SELECTED ใช้คืนค่า ค่าคงที่ ที่ระบุว่า item ถูก เลือก
  DESELECTED ใช้คืนค่า ค่าคงที่ ที่ระบุว่า item ไม่ได้ ถูก เลือก
 • method :
  getSource ( )

  return type :
  Object

  example :
  ใช้คืนค่า ชื่อของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 • method :
  toString ( )

  return type :
  String

  example :
  ใช้คืนค่า รายละเอียด ของ component ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

 • method :
  getStateChange ( )

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่า state ที่เปลี่ยนไป ( คือจะคืนค่า SELECTED หรือ DESELECTED )

 • method :
  SELECTED

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่า ค่าคงที่ ที่ระบุว่า item ถูก เลือก

 • method :
  DESELECTED

  return type :
  int

  example :
  ใช้คืนค่า ค่าคงที่ ที่ระบุว่า item ไม่ได้ ถูก เลือก

 
Share This Chapter Login with Facebook