Java-AWT Graphic Class : สอน class และ method ของ Graphic Class, เรียน class และ method ของ Graphic Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • drawLine() ใช้ลากเส้นตรงจากจุด ( x1, y1 ) ไปยังจุด ( x2, y2 ) โดยเป็นการวาดเส้นตรง
  drawRect() ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยม
  fillRect() ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบทึบ
  clearRect() ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบว่าง ( เป็นสีขาว )
  drawRoundRect() ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
  fillRoundRect() ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมนแบบทึบ
  drawOval() ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรีจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด
  fillOval() ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรีจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดวงรีหรือวงกลมแบบทึบ
  drawArc() ใช้วาดรูปส่วนโค้ง ( จะคล้ายวงกลมหรือวงรี เพียงแต่จะวาดเพียงบางส่วน )
  fillArc() ใช้วาดรูปส่วนโค้ง ( จะคล้ายวงกลมหรือวงรี เพียงแต่จะวาดเพียงบางส่วน ) โดยเป็นการวาดส่วนโค้งแบบทึบ
  drawImage() ใช้วาดรูปภาพจาก path ของ object image โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  drawString() ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  drawChars() ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  drawBytes() ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  setFont() ใช้กำหนด font และจะมีผลเมื่อมีการแสดงตัวอักษรแบบ graphics
 • method :
  drawLine ( x1, y1, x2, y2 );

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลากเส้นตรงจากจุด ( x1, y1 ) ไปยังจุด ( x2, y2 ) โดยเป็นการวาดเส้นตรง

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawLine ( 0, 0, 200, 200 );
  graph.setColor ( Color.red );
  graph.drawLine ( 50, 50, 250, 250 );

 • method :
  drawRect ( x, y, weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยม

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawRect ( 0, 0, 200, 100 );

 • method :
  fillRect ( x, y, weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบทึบ

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.fillRect ( 0, 0, 200, 100 );

 • method :
  clearRect ( x, y, weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบว่าง ( เป็นสีขาว )

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.fillRect ( 0, 0, 200, 100 );
  graph.clearRect ( 50, 25, 100, 50 );

 • method :
  drawRoundRect ( x, y, weight, height, cw, ch );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
  ( โดย cw ใช้กำหนดมุมมนของด้านกว้าง, ch ใช้กำหนดมุมมนของด้านสูง )

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawRoundRect ( 0, 0, 200, 100, 4, 8 );

 • method :
  fillRoundRect ( x, y, weight, height, cw, ch );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมมนแบบทึบ
  ( โดย cw ใช้กำหนดมุมมนของด้านกว้าง, ch ใช้กำหนดมุมมนของด้านสูง )

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.fillRoundRect ( 0, 0, 200, 100, 4, 8 );

 • method :
  drawOval ( x, y, weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรีจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดวงรีหรือวงกลม
  โดยถ้ากำหนดความกว้างและความสูงเท่ากันก็จะเป็นวงกลม ถ้าไม่เท่ากันก็จะเป็นวงรี

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawOval ( 0, 0, 200, 100 );

 • method :
  fillOval ( x, y, weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปวงกลมหรือวงรีจากจุด ( x, y ) และมีขนาดตามที่กำหนด โดยเป็นการวาดวงรีหรือวงกลมแบบทึบ
  โดยถ้ากำหนดความกว้างและความสูงเท่ากันก็จะเป็นวงกลม ถ้าไม่เท่ากันก็จะเป็นวงรี

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.fillOval ( 0, 0, 200, 100 );

 • method :
  drawArc ( x, y, weight, height, start_arc, amount_arc );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปส่วนโค้ง ( จะคล้ายวงกลมหรือวงรี เพียงแต่จะวาดเพียงบางส่วน ) โดยเป็นการวาดส่วนโค้ง
  โดยเริ่มวาดจากองศาที่กำหนด ( start_arc ) และวาดไปทางซ้ายจำนวน amount_arc องศา

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawArc ( 0, 0, 200, 100, 45, 135 );

 • method :
  fillArc ( x, y, weight, height, start_arc, amount_arc );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปส่วนโค้ง ( จะคล้ายวงกลมหรือวงรี เพียงแต่จะวาดเพียงบางส่วน ) โดยเป็นการวาดส่วนโค้งแบบทึบ
  โดยเริ่มวาดจากองศาที่กำหนด ( start_arc ) และวาดไปทางซ้ายจำนวน amount_arc องศา

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.fillArc ( 0, 0, 200, 100, 45, 135 );

 • method :
  drawImage ( object_image, x, y, weight, height, this );

  return type :
  void

  content :
  ใช้วาดรูปภาพจาก path ของ object image โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  และมีขนาดตามที่กำหนด

  example :
  Toolkit tool = getToolKit ();
  Image image = tool.getImage ( "C:/panda.jpg" );
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawImage ( image, 0, 0, 200, 100, this );

 • method :
  drawString ( text, x, y );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด

  example :
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawString ( "BambooLabcode", 30, 30 );

 • method :
  drawChars ( char_array, start_index, count, x, y );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  โดยจะนำตัวอักษรจาก char_array ที่กำหนดมาเขียน

  example :
  char [] char_text = { 'b', 'a', 'm', 'b', 'o', 'o' };
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawChars ( char_text, 0, 6, 30, 30 );

 • method :
  drawBytes ( byte_ascii, start_index, count, x, y );

  return type :
  void

  content :
  ใช้เขียนตัวอักษรในรูปแบบของ Graphics โดยเริ่มจากตำแหน่ง ( x, y ) ที่กำหนด
  โดยจะนำตัวอักษรจาก byte_ascii ที่กำหนดมาเขียน

  example :
  byte [] byte_text = { 66, 65, 78, 66, 80, 80 };
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.drawBytes ( byte_text, 0, 6, 30, 30 );

 • method :
  setFont ( object_font );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด font และจะมีผลเมื่อมีการแสดงตัวอักษรแบบ graphics

  example :
  Font font = new Font ( "TimesRoman", 1 + 2, 18 );
  Graphics graph = new Graphics ();
  graph.setFont ( font );

 
Share This Chapter Login with Facebook