Java-AWT Dimension Class : สอน class และ method ของ Dimension Class, เรียน class และ method ของ Dimension Class
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • new Dimension() ใช้สร้าง object dimension โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ไว้ที่ 0, 0
  new Dimension( weight, height ) ใช้สร้าง object dimension โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ตามที่กำหนด
  getWidth() ใช้คืนค่า ความกว้าง
  getHeight() ใช้คืนค่า ความสูง
  setSize() ใช้กำหนด ขนาดความกว้าง และความสูง
  width ใช้คืนค่า ความกว้าง
  height ใช้คืนค่า ความสูง
 • method :
  new Dimension ();

  return type :
  Dimension

  content :
  ใช้สร้าง object dimension โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ไว้ที่ 0, 0

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ();

 • method :
  new Dimension ( weight, height );

  return type :
  Dimension

  content :
  ใช้สร้าง object dimension โดยเก็บค่า ขนาดความกว้าง และความสูง ตามที่กำหนด

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );

 • method :
  getWidth ();

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความกว้าง

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );
  double screen_width = dimension.getWidth ();

 • method :
  getHeight ();

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความสูง

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );
  double screen_height = dimension.getHeight ();

 • method :
  setSize ( weight, height );

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด ขนาดความกว้าง และความสูง

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ();
  dimension.setSize ( 300, 300 );

 • property :
  width;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความกว้าง

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );
  double screen_width = dimension.width;

 • property :
  height;

  return type :
  double

  content :
  ใช้คืนค่า ความสูง

  example :
  Dimension dimension = new Dimension ( 300, 300 );
  double screen_height = dimension.height;

 
Share This Chapter Login with Facebook