HTML link tag : สอน tag ของ link tag, เรียน tag ของ link tag
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • a href ใช้ในการกำหนด link เพื่อเชื่อมโยงไปยังปลายทาง
  a name ใช้ในการกำหนดปลายทาง เพื่อใช้เชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน
  a target ใช้ในการกำหนดชื่อของหน้าต่างเป้าหมาย หรือวิธีการเปิด
  map ใช้ในการกำหนดพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยง โดยจะกำหนดจุดเชื่อมโยงขึ้นมาตามรูปทรงต่างๆ
  area shape ใช้ในการกำหนดรูปทรงที่จะสร้างพื้นที่เชื่อมโยง
  area coords ใช้ในการกำหนดพิกัดและขนาดพื้นที่เชื่อมโยง
  area href ใช้ในการกำหนด link เพื่อเชื่อมโยงไปยังปลายทาง
 • tag :
  <a href="value"> ... </a>

  value :
  url, #ชื่อปลายทาง

  position :
  <body> ... </body>

  content :
  ใช้ในการกำหนด link เพื่อเชื่อมโยงไปยังปลายทาง

  example :
  <a href="http://www.bamboolabcode.com"> bamboolabcode </a>

 • tag :
  <a name="value"> ... </a>

  value :
  ชื่อปลายทาง

  position :
  <body> ... </body>

  content :
  ใช้ในการกำหนดปลายทาง เพื่อใช้เชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน

  example :
  <a href="#panda"> ref 2 </a>
  <a name="panda"> บทที่ 2 </a>

 • tag :
  <a target="value"> ... </a>

  value :
  ชื่อเฟรม, ชื่อหน้าต่าง, _blank, _parent, _self, _top

  position :
  <body> ... </body>

  content :
  ใช้ในการกำหนดชื่อของหน้าต่างเป้าหมาย หรือวิธีการเปิด

  example :
  <a href="http://www.bamboolabcode.com" target="_blank"> bamboolabcode </a>

 • tag :
  <map name="value"> ... </map>

  value :
  ชื่อที่ต้องการ

  position :
  <body> ... </body>

  content :
  ใช้ในการกำหนดพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยง โดยจะกำหนดจุดเชื่อมโยงขึ้นมาตามรูปทรงต่างๆ

  example :
  <map name="map_panda">
     <area shape="circle" coords="200, 180, 170" href="http://www.bamboolabcode.com" />
     <area shape="rect" coords="0, 50, 20, 50" href="http://www.bamboolabcode.com" />
  </map>
  <img src="panda.jpg usemap="#map_panda" />

 • tag :
  <area shape="value" />

  value :
  rect, circle, poly ( หลายเหลี่ยม )

  position :
  <map> ... </map>

  content :
  ใช้ในการกำหนดรูปทรงที่จะสร้างพื้นที่เชื่อมโยง

  example :
  <area shape="poly" />

 • tag :
  <area coords="value" />

  value :
  x1, y1, x2, y2 ใช้กำหนดในกรณีที่เป็น shape = rect โดย x1, y1 คือ บนซ้าย และ x2, y2 คือล่างขวา,
  x, y, r ใช้กำหนดในกรณีที่เป็น shape = circle โดย x, y คือตำแหน่งบนซ้าย และ r คือรัศมี,
  x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn ใช้กำหนดในกรณีที่เป็น shape = poly โดยสามารถกำหนดเหลี่ยมได้ไม่จำกัด

  position :
  <map> ... </map>

  content :
  ใช้ในการกำหนดพิกัดและขนาดพื้นที่เชื่อมโยง

  example :
  <area shape="circle" coords="200, 180, 170" href="http://www.bamboolabcode.com" />
  <area shape="rect" coords="0, 50, 20, 50" href="http://www.bamboolabcode.com" />

 • tag :
  <area href="value" />

  value :
  url, #ชื่อปลายทาง

  position :
  <map> ... </map>

  content :
  ใช้ในการกำหนด link เพื่อเชื่อมโยงไปยังปลายทาง

  example :
  <area shape="rect" coords="0, 50, 20, 50" href="http://www.bamboolabcode.com" />

 
Share This Chapter Login with Facebook