HTML frame tag : สอน tag ของ frame tag, เรียน tag ของ frame tag
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • frameset ใช้ในการแบ่งหน้าจอออกเป็นหลายๆส่วน
  frameset cols ใช้กำหนดขนาดของพื้นที่ของ frame ในแต่ละส่วน ตามแนวตั้ง
  frameset rows ใช้กำหนดขนาดของพื้นที่ของ frame ในแต่ละส่วน ตามแนวนอน
  frameset border ใช้กำหนดขนาดความหนาของเส้นขอบ ( เส้นขอบที่แบ่งระหว่าง frame )
  frameset bordercolor ใช้กำหนดสีของเส้นขอบ
  frameset frameborder ใช้กำหนดว่าจะให้แสดงเส้นขอบหรือไม่
  frameset framespacing ใช้กำหนดค่าความห่างของแต่ละ frame ( หน่วยคือ pixel )
  frame ใช้กำหนดลักษณะต่างๆของแต่ละ frame
  frame name ใช้กำหนดชื่อให้กับ frame
  frame src ใช้กำหนด web page ที่จะแสดงบน frame
  frame marginwidth ใช้กำหนด ระยะห่าง ทางด้านซ้ายและขวา เมื่อเทียบกับขอบ frame
  frame marginheight ใช้กำหนด ระยะห่าง ทางด้านบนและด้านล่าง เมื่อเทียบกับขอบ frame
  frame noresize ใช้กำหนดให้ไม่สามารถปรับขนาดของ frame ได้
  frame scrolling ใช้กำหนดรูปแบบการมีอยู่ของแถบเลื่อน
  noframes ใช้ในการป้องกันเมื่อ browser ไม่มี frame
  iframe ใช้ในการกำหนด frame ในส่วนของ body
 • tag :
  <frameset> ... </frameset>

  position :
  <html> ... </html> หรือ <frameset> ... </frameset>

  content :
  ใช้ในการแบ่งหน้าจอออกเป็นหลายๆส่วน

  example :
  <frameset rows="300, 10%, *">
     <frame name="top" src="top.html" />
     <frame name="mid" src="mid.html" />
     <frame name="bottom" src="bottom.html" />
  </frameset>

 • tag :
  <frameset cols="value"> ... </frameset>

  value :
  ตัวเลข, เปอร์เซ็นต์, *

  content :
  ใช้กำหนดขนาดของพื้นที่ของ frame ในแต่ละส่วน ตามแนวตั้ง

  example :
  <frameset rows="20%, *">
     <frame name="left" src="left.html" />
     <frame name="right" src="right.html" />
  </frameset>

 • tag :
  <frameset rows="value"> ... </frameset>

  value :
  ตัวเลข, เปอร์เซ็นต์, *

  content :
  ใช้กำหนดขนาดของพื้นที่ของ frame ในแต่ละส่วน ตามแนวนอน

  example :
  <frameset rows="300, 10%, *">
     <frame name="top" src="top.html" />
     <frame name="mid" src="mid.html" />
     <frame name="bottom" src="bottom.html" />
  </frameset>

 • tag :
  <frameset border="value"> ... </frameset>

  value :
  ตัวเลข

  content :
  ใช้กำหนดขนาดความหนาของเส้นขอบ ( เส้นขอบที่แบ่งระหว่าง frame )

  example :
  <frameset border="5">
     ...
  </frameset>

 • tag :
  <frameset bordercolor="value"> ... </frameset>

  value :
  ชื่อสี, #ค่าสี

  content :
  ใช้กำหนดสีของเส้นขอบ

  example :
  <frameset bordercolor="#ff00aa">
     ...
  </frameset>

 • tag :
  <frameset frameborder="value"> ... </frameset>

  value :
  yes, no

  content :
  ใช้กำหนดว่าจะให้แสดงเส้นขอบหรือไม่

  example :
  <frameset frameborder="no">
     ...
  </frameset>

 • tag :
  <frameset framespacing="value"> ... </frameset>

  value :
  ตัวเลข

  content :
  ใช้กำหนดค่าความห่างของแต่ละ frame ( หน่วยคือ pixel )

  example :
  <frameset framespacing="5px">
     ...
  </frameset>

 • tag :
  <frame />

  position :
  <frameset> ... </frameset>

  content :
  ใช้กำหนดลักษณะต่างๆของแต่ละ frame

  example :
  <frame name="top" src="top.html" />

 • tag :
  <frame name="value" />

  value :
  ข้อความ

  content :
  ใช้กำหนดชื่อให้กับ frame

  example :
  <frame name="top" />

 • tag :
  <frame src="value" />

  value :
  url

  content :
  ใช้กำหนด web page ที่จะแสดงบน frame

  example :
  <frame src="top.html" />

 • tag :
  <frame marginwidth="value" />

  value :
  ตัวเลข

  content :
  ใช้กำหนด ระยะห่าง ทางด้านซ้ายและขวา เมื่อเทียบกับขอบ frame

  example :
  <frame marginwidth="10px" />

 • tag :
  <frame marginheight="value" />

  value :
  ตัวเลข

  content :
  ใช้กำหนด ระยะห่าง ทางด้านบนและด้านล่าง เมื่อเทียบกับขอบ frame

  example :
  <frame marginheight="15px" />

 • tag :
  <frame noresize="value" />

  value :
  noresize

  content :
  ใช้กำหนดให้ไม่สามารถปรับขนาดของ frame ได้

  example :
  <frame noresize="noresize" />

 • tag :
  <frame scrolling="value" />

  value :
  yes, no, auto

  content :
  ใช้กำหนดรูปแบบการมีอยู่ของแถบเลื่อน

  example :
  <frame scrolling="auto" />

 • tag :
  <noframes> ... </noframes>

  position :
  <frameset> ... </frameset>

  content :
  ใช้ในการป้องกันเมื่อ browser ไม่มี frame

  example :
  <noframe>
     <body> ... </body>
  </noframe>

 • tag :
  <iframe> ... </iframe>

  position :
  <body> ... </body>

  content :
  ใช้ในการกำหนด frame ในส่วนของ body

  example :
  <iframe width="200px" height="100px"></iframe>

  comment :
  มี attribute เหมือนกับ frameset เช่น frameboder, width, height, src, scrolling, align เป็นต้น

 
Share This Chapter Login with Facebook