CSS position property : สอน property ของ position property, เรียน property ของ position property
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • position ใช้กำหนดรูปแบบวิธีการจัดวางตำแหน่งของ element
  top ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านบน เมื่อเทียบกับ element
  right ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านขวา เมื่อเทียบกับ element
  bottom ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านล่าง เมื่อเทียบกับ element
  left ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านซ้าย เมื่อเทียบกับ element
  float ใช้กำหนดตำแหน่งของ element ว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้าย
  clear ใช้สิ้นสุดการจัดตำแหน่งของ element ด้วย property float
  z-index ใช้กำหนดลำดับชั้น บน-ล่าง ในกรณีที่ element ซ้อนกัน
  chip ใช้กำหนดรูปแบบของ element โดยส่วนใหญ่จะใช้กับการ กำหนดรูปร่างของรูปภาพ หรือรูปเรขาคณิต
  overflow-x ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน x
  overflow-y ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน y
  overflow ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ทั้งแกน x และแกน y
 • property :
  position

  value :
  fixed เป็นการวางตำแหน่งอย่างตายตัว,
  static เป็นการวางตำแหน่งตามลำดับก่อน-หลัง,
  absolute เป็นการวางตำแหน่งโดยดูจากแกน x, y และเทียบจาก tag แม่,
  relative เป็นการวางตำแหน่งโดยดูจาก x, y และเทียบจาก tag มันเอง

  content :
  ใช้กำหนดรูปแบบวิธีการจัดวางตำแหน่งของ element

  example :
  { position: absolute; }

 • property :
  top

  value :
  auto, cm, px, pt

  content :
  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านบน เมื่อเทียบกับ element

  example :
  { top: -30px; }

 • property :
  right

  value :
  auto, cm, px, pt

  content :
  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านขวา เมื่อเทียบกับ element

  example :
  { right: 50px; }

 • property :
  bottom

  value :
  auto, cm, px, pt

  content :
  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านล่าง เมื่อเทียบกับ element

  example :
  { bottom: -80px; }

 • property :
  left

  value :
  auto, cm, px, pt

  content :
  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านซ้าย เมื่อเทียบกับ element

  example :
  { left: 20px; }

 • property :
  float

  value :
  left, right, none

  content :
  ใช้กำหนดตำแหน่งของ element ว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้าย

  example :
  { float: none; }

 • property :
  clear

  value :
  left, right, both

  content :
  ใช้สิ้นสุดการจัดตำแหน่งของ element ด้วย property float
  ก่อนที่จะจัดตำแหน่งด้วยวิธีอื่นต่อไป

  example :
  { clear: both; }

 • property :
  z-index

  value :
  auto, ตัวเลข

  content :
  ใช้กำหนดลำดับชั้น บน-ล่าง ในกรณีที่ element ซ้อนกัน โดยตัวเลขที่มากกว่าจะอยู่ทับตัวเลขที่น้อยกว่า

  example :
  { z-index: 3; }

 • property :
  chip

  value :
  auto, shape

  content :
  ใช้กำหนดรูปแบบของ element โดยส่วนใหญ่จะใช้กับการ
  กำหนดรูปร่างของรูปภาพ หรือรูปเรขาคณิต

  example :
  { chip: auto; }

 • property :
  overflow-x

  value :
  auto, visible, hidden, scroll

  content :
  ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน x
  ( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )

  example :
  { overflow-x: visible }

 • property :
  overflow-y

  value :
  auto, visible, hidden, scroll

  content :
  ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน y
  ( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )

  example :
  { overflow-y: scroll; }

 • property :
  overflow

  value :
  auto, visible, hidden, scroll

  content :
  ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ทั้งแกน x และแกน y
  ( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )

  example :
  { overflow: hidden; }

 
Share This Chapter Login with Facebook