CSS E-Learning Programming : สอน property ของ CSS, เรียน property ของ CSS
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Inline StyleSheet เป็นการกำหนด style sheet โดยใช้ attribute style ไว้ใน tag
  Embedded StyleSheet เป็นการใช้ tag style ภายใน tag head ของ html
  External StyleSheet เป็นการสร้างไฟล์ style sheet ( .css ) ไว้ต่างหาก แล้วเรียกใช้
  Selector - Declaration การสร้าง style sheet มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ selector และ declaration
  Element Selector คือการกำหนด style sheet โดยใช้ tag html โดยตรง
  Class Selector คือการกำหนด style sheet โดยใช้ ชื่อคลาส
  ID Selector คือการกำหนด style sheet โดยใช้ ไอดี
  Property คือ คุณสมบัติหรือรูปแบบต่างๆที่จะกำหนดให้ selecto
  Value value ใน style sheet แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ unit และ url
  รูปแบบการกำหนด style sheet รูปแบบการกำหนด style sheet มีหลายลักษณะ เช่น element selector, universal star selector เป็นต้น
  รูปแบบของ element selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ tagHtml โดยตรง
  รูปแบบของ grouped selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ tagHtml พร้อมกันหลายๆ tag
  รูปแบบของ universal star selector
  รูปแบบของ contextual selector หรือ descendant selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ tagHtml ที่ซ้อนกัน
  รูปแบบของ child selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ tagHtml ที่ซ้อนกัน
  รูปแบบของ adjacent sibling selector เป็นการกำหนด style sheet ให้ element หลัก กับ element ย่อย มีค่าการแสดงผลเหมือนกัน
  รูปแบบของ attribute selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ attribute ของ selector นั้นๆ
  รูปแบบของ id selector เป็นการกำหนด style sheet ใ้ห้กับ ชื่อไอดี นั้นๆ
  รูปแบบของ class selector เป็นการกำหนด style sheet ให้กับ ชื่อคลาส นั้นๆ
  รูปแบบของ pseudo - class selector เป็นการกำหนด style sheet พิเศษให้กับ tag บางคำสั่ง
  รูปแบบของ pseudo - element selector เป็นการกำหนด style sheet พิเศษ ให้กับบางส่วนของ selector
  !important เป็นการกำหนดลำดับความสำัคัญว่า Selector นี้สำคัญที่สุด
  ลำดับความสำคัญ ลำดับความสำคัญของ style sheet
  ลำดับการประมวลผล ลำดับการประมวลผล style sheet
  ชนิดของตัวอักษร ชนิดของตัวอักษรใน style sheet
  หน่วยที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษร หน่วยที่ใช้กำหนดขนาดตัวอักษร ของ style sheet
  ประเภทของ layout ประเภทของ layout ใน style sheet มี 3 ประเภท ได้แก่ Fixed Layout, Liquid Layout, Elastic Layout
  ส่วนประกอบของ scrollbar ส่วนประกอบของ scrollbar ได้แก่ Scroll Box, Scroll Arrow, Track
 • background-color ใช้กำหนดสีให้กับพื้นหลัง
  background-image ใช้กำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ
  background-repeat ใช้กำหนดให้แสดงรูปภาพแบบวนซ้ำหรือไม่
  background-attachment ใช้กำหนดว่าให้รูปภาพพื้นหลัง อยู่กับที่ หรือ เลื่อนตาม เมื่อมีการเลื่อนแถบเลื่อน
  background-positionY ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านบน
  background-positionX ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านซ้าย
  background-position ใช้กำหนดค่าของ property background-positionY และ background-positionX
  background ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property background
 • font-style ใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษร
  font-variant ใช้กำหนดตัวอักษรให้เป็นแบบ small-caps
  font-weight ใช้กำหนดขนาดความหนาของตัวอักษร
  font-size ใช้กำหนดขนาดของตัวอักษร
  font-family ใช้กำหนดชนิดของตัวอักษร
  font ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property font
 • direction ใช้กำหนดตำแหน่งของข้อความให้ ชิดขวา หรือ ชิดซ้าย
  text-align ใช้กำหนดตำแหน่งของข้อความ
  text-indent ใช้กำหนดย่อหน้าให้กับข้อความ
  letter-spacing ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
  word-spacing ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความ ( คำ )
  line-height ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
  color ใช้กำหนดสีให้กับข้อความ
  text-decoration ใช้สำหรับตกแต่งข้อความ
  text-transform ใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อความให้เป็น พิมพ์เล็ก หรือ พิมพ์ใหญ่
  vertical-align ใช้กำหนดลักษณะของข้อความ เมื่อเทียบในแนวตั้ง
  word-wrap ใช้กำหนดวิธีการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่
  white-space ใช้กำหนดวิธีการจัดการช่องว่าง และการขึ้นบรรทัดใหม่ของข้อความ
 • margin-top ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง tag นั้นๆ กับ tag ที่อยู่ด้านบน
  margin-right ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง tag นั้นๆ กับ tag ที่อยู่ด้านขวา
  margin-bottom ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง tag นั้นๆ กับ tag ที่อยู่ด้านล่าง
  margin-left ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง tag นั้นๆ กับ tag ที่อยู่ด้านซ้าย
  margin ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property margin
  padding-top ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับ tag ด้านบน
  padding-right ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับ tag ด้านขวา
  padding-bottom ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับ tag ด้านล่าง
  padding-left ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับ tag ด้านซ้าย
  padding ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property padding
  width ใช้กำหนดค่าความกว้างของพื้นที่ให้ element
  min-width ใช้กำหนดค่าความกว้างต่ำสุด ( อย่างน้อย ) ของพื้นที่ให้ element
  max-width ใช้กำหนดค่าความกว้างสูงสุด ( อย่างมาก ) ของพื้นที่ให้ element
  height ใช้กำหนดค่าความสูงของพื้นที่ให้ element
  min-height ใช้กำหนดค่าความสูงต่ำสุด ( อย่างน้อย ) ของพื้นที่ให้ element
  max-height ใช้กำหนดค่าความสูงสูงสุด ( อย่างมาก ) ของพื้นที่ให้ element
 • scrollbar-arrow-color ใช้กำหนดสีของลูกศรของ scroll arrow
  scrollbar-base-color ใช้กำหนดสีให้กับพื้นที่ของ scroll box และ track ยกเว้นขอบล่าง และขอบขวา
  scrollbar-darkshadow-color ใช้กำหนดสีให้กับขอบขวาและขอบล่างของ scroll box
  scrollbar-face-color ใช้กำหนดสีให้กับ scroll box และ track โดยที่สีของ scrollbar จะเข้มกว่าสีของ track
  scrollbar-highlight-color ใช้กำหนดสีให้กับขอบซ้าย และขอบบน ของ scroll box
  scrollbar-shadow-color ใช้กำหนดสีให้กับขอบขวา และขอบล่างของ scroll box และ scroll arrow
  scrollbar-track-color ใช้กำหนดสีให้กับ track
  scrollbar-3dlight-color ใช้กำหนดสีให้กับขอบซ้าย และขอบบน ของ scroll box และ scroll arrow
 • list-style-type ใช้กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่แสดงหน้ารายการย่อย
  list-style-position ใช้กำหนดตำแหน่งย่อหน้าของบรรทัดต่อไป ในแต่ละรายการย่อย
  list-style-image ใช้กำหนดรูปภาพที่จะแสดงตรงหน้ารายการย่อย
  list-style ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property list-style
 • table-layout ใช้กำหนดรูปแบบความยืดหยุ่นของตาราง
  caption-side ใช้กำหนดตำแหน่งของ caption
  empty-cells ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลเมื่อ cell ว่าง
  border-collapse ใช้กำหนดเส้นขอบระหว่าง cell ว่าจะใช้ด้วยกันหรือไม่
  border-spacing ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง cell
  border-top-width ใช้กำหนดขนาดของเส้นขอบ ด้านบน
  border-right-width ใช้กำหนดขนาดของเส้นขอบ ด้านขวา
  border-bottom-width ใช้กำหนดขนาดของเส้นขอบ ด้านล่าง
  border-left-width ใช้กำหนดขนาดของเส้นขอบ ด้านซ้าย
  border-width ใช้กำหนดค่าของ property border width
  border-top-style ใช้กำหนดลักษณะของเส้นขอบ ด้านบน
  border-right-style ใช้กำหนดลักษณะของเส้นขอบ ด้านขวา
  border-bottom-style ใช้กำหนดลักษณะของเส้นขอบ ด้านล่าง
  border-left-style ใช้กำหนดลักษณะของเส้นขอบ ด้านซ้าย
  border-style ใช้กำหนดค่าของ property border style
  border-top-color ใช้กำหนดสีให้เส้นขอบ ด้านบน
  border-right-color ใช้กำหนดสีให้เส้นขอบ ด้านขวา
  border-bottom-color ใช้กำหนดสีให้เส้นขอบ ด้านล่าง
  border-left-color ใช้กำหนดสีให้เส้นขอบ ด้านซ้าย
  border-color ใช้กำหนดค่าของ property border color
  border-top ใช้กำหนดค่าของ property border top
  border-right ใช้กำหนดค่าของ property border right
  border-bottom ใช้กำหนดค่าของ property border bottom
  border-left ใช้กำหนดค่าของ property border left
  border ใช้กำหนดค่าของ property border
 • position ใช้กำหนดรูปแบบวิธีการจัดวางตำแหน่งของ element
  top ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านบน เมื่อเทียบกับ element
  right ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านขวา เมื่อเทียบกับ element
  bottom ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านล่าง เมื่อเทียบกับ element
  left ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านซ้าย เมื่อเทียบกับ element
  float ใช้กำหนดตำแหน่งของ element ว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้าย
  clear ใช้สิ้นสุดการจัดตำแหน่งของ element ด้วย property float
  z-index ใช้กำหนดลำดับชั้น บน-ล่าง ในกรณีที่ element ซ้อนกัน
  chip ใช้กำหนดรูปแบบของ element โดยส่วนใหญ่จะใช้กับการ กำหนดรูปร่างของรูปภาพ หรือรูปเรขาคณิต
  overflow-x ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน x
  overflow-y ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน y
  overflow ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ทั้งแกน x และแกน y
 • ประเภทของ filters ประเภทของ filters ได้แก่ Visual Filters และ Pages Transitions
  filter ใช้กำหนดคุณสมบัติต่างๆของ filter
  Alpha ใช้กำหนดระดับความสว่างหรือความทึบ โดยวิธีการไล่สี
  Blur ใช้กำหนดความเบลอ
  Chroma ใช้กำหนดสีที่กำหนดให้เป็นสีโปร่งใส
  Shadow ใช้สร้างเงา
  DropShadow ใช้สร้างเงา
  Glow ใช้สร้างการกระจายของขอบวัตถุ
  Wave ใช้สร้างความบิดเบี้ยวในลักษณะคล้ายคลื่น
  FlipH ใช้สร้างภาพสะท้อนกระจกตามแนวตั้ง
  FlipV ใช้สร้างภาพสะท้อนกระจกตามแนวนอน
  Invert ใช้กำหนดให้ค่าสีเป็นสีที่ตรงกันข้ามกันทั้งหมด
  Gray ใช้กำหนดให้สีของวัตถุเป็นสีเทา
  Xray ใช้กำหนดให้วัตถุเป็นภาพขาวดำ
  Mask ใช้สร้างหน้ากากตัวอักษร คือส่วนที่เป็นตัวอักษรจะเป็นช่องว่าง สามารถมองทะลุไปถึงพื้นหลังได้
  RevealTrans ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผล เมื่อมีการเปลี่ยน web page จาก page หนึ่งไปยังอีก page หนึ่ง
  BlendTrans ใช้กำหนดให้วัตถุเลื่อนเข้าเลื่อนออก ( ต้องใช้ร่วมกับ javascript )
 • display ใช้กำหนดรูปแบบการจัดวางข้อมูล
  cursor ใช้กำหนดรูปแบบของเมาส์ เมื่อเมาส์อยู่เหนือ element
  visibility ใช้กำหนดว่าให้ซ่อนหรือแสดง element
  zoom ใช้กำหนดการขยายหรือย่อ ขนาดของ element
 
Share This Subject Login with Facebook