ASP Object Session : สอน method และ property ของ Object Session, เรียน method และ property ของ Object Session
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Contents ( name ) ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า session
  Contents.Remove ( name ) ใช้ลบ session
  Contents.RemoveAll ใช้ลบ session ออกทั้งหมด
  Abandon ใช้ยกเลิก session ทั้งหมดที่ web server ใช้งานอยู่ แต่ต้องรอจนกว่า session นั้นถูกใช้งานจนเสร็จเรียบร้อย
  Contents.SessionID ใช้คืนค่า session id
 • method :
  Contents ( name )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดค่า หรือคืนค่า session

  example :
  Session.Contents ( ?username? ) = ?bamboo?

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Session ( ?username? ) = ? bamboo?

 • method :
  Contents.Remove ( name )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ session

  example :
  Session.Contents ( ?username? ) = ?bamboo?
  Session.Contents.Remove ( ?username? )

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Session.Remove ( ?username? )

 • method :
  Contents.RemoveAll

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ session ออกทั้งหมด

  example :
  Session.Contents ( ?username? ) = ?bamboo?
  Session.Contents ( ?password? ) = ?labcode?
  Session.Contents.RemoveAll

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Session.RemoveAll

 • method :
  Abandon

  return type :
  void

  content :
  ใช้ยกเลิก session ทั้งหมดที่ web server ใช้งานอยู่ 
  แต่ต้องรอจนกว่า session นั้นถูกใช้งานจนเสร็จเรียบร้อย

  example :
  Session.Contents ( ?username? ) = ?bamboo?
  Session.Contents ( ?password? ) = ?labcode?
  Session.Abandon

 • method :
  Contents.SessionID

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า session id

  example :
  Dim session_id = Session.Contents.SessionID

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น String session_id = Session.SessionID

 
Share This Chapter Login with Facebook