ASP Object ASPError : สอน method และ property ของ Object ASPError, เรียน method และ property ของ Object ASPError
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • GetLastError() ใช้สร้างออปเจ็ค ASPError
  ASPCode ใช้คืนค่า รหัสของความผิดพลาด ที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรม IIS
  Number ใช้คืนค่า รหัสของความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น
  Source ใช้คืนค่า คำสั่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
  Category ใช้คืนค่า ประเภทของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  File ใช้คืนค่า ชื่อของ Page ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
  Line ใช้คืนค่า เลขของบรรทัด ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
  Column ใช้คืนค่า เลขของคอลัมน์ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
  Description ใช้คืนค่า รายละเอียดของความผิดพลาด
  ASPDescription ใช้คืนค่า รายละเอียดของความผิดพลาด ที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรม IIS
 • method :
  GetLastError ()

  return type :
  Object

  content :
  ใช้สร้างออปเจ็ค ASPError

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()

 • property :
  ASPCode

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า รหัสของความผิดพลาด ที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรม IIS

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_code = asperr.ASPCode

 • property :
  Number

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า รหัสของความผิดพลาด ที่เกิดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_number = asperr.Number

 • property :
  Source

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า คำสั่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_source = asperr.Source

 • property :
  Category

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า ประเภทของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_category = asperr.Category

 • property :
  File

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า ชื่อของ Page ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_file = asperr.File

 • property :
  Line

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า เลขของบรรทัด ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_line = asperr.Line

 • property :
  Column

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า เลขของคอลัมน์ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_column = asperr.Column

 • property :
  Description

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า รายละเอียดของความผิดพลาด

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_description = asperr.Description

 • property :
  ASPDescription

  return type :
  String

  content :
  ใช้คืนค่า รายละเอียดของความผิดพลาด ที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรม IIS

  example :
  Set asperr = Server.GetLastError()
  Dim err_aspdescription = asperr.ASPDescription

 
Share This Chapter Login with Facebook