ASP Object Application : สอน method และ property ของ Object Application, เรียน method และ property ของ Object Application
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Contents ( name ) ใช้สร้าง application
  Contents.Remove ( name ) ใช้ลบ application
  Contents.RemoveAll ใช้ลบ application ออกทั้งหมด
  Contents.Count ใช้คืนค่าจำนวนของ application ทั้งหมด
  Lock กำหนดให้ Client อื่นยังไม่สามารถใช้ application นั้นได้
  UnLock กำหนดให้ Client อื่นสามารถใช้ application นั้นได้
 • method :
  Contents ( name )

  return type :
  void, String

  content :
  ใช้สร้าง application

  example :
  Application.Contents ( ?number? ) = ?50230025?

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Application ( ?number? ) = ?50230025?

 • method :
  Contents.Remove ( name )

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ application

  example :
  Application.Contents ( ?member? ) = ?Bamboo?
  Application.Contents.Remove ( ? member? )

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Application.Remove ( ?member? )

 • method :
  Contents.RemoveAll

  return type :
  void

  content :
  ใช้ลบ application ออกทั้งหมด

  example :
  Application.Contents ( ?member? ) = ?Bamboo?
  Application.Contents.Remove ( ?member? )
  Application.Contents.RemoveAll

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น Application.RemoveAll

 • method :
  Contents.Count

  return type :
  void

  content :
  ใช้คืนค่าจำนวนของ application ทั้งหมด

  example :
  Application.Contents ( ?member? ) = ?Bamboo?
  Application.Contents ( ?options? ) = ?Fruits?
  Dim num_app = Application.Contents.Count

  comment :
  สามารถละ Contents ได้ เช่น value = Application.Count
  การป้องกันความผิดพลาดในการใช้ Application

 • method :
  Lock

  return type :
  void

  content :
  กำหนดให้ Client อื่นยังไม่สามารถใช้ application นั้นได้

  example :
  Application.Lock
  Application.Contents ( ?member? ) = ?Bamboo?
  Application.UnLock

  comment :
  เพราะว่า application เสมือนเป็นตัวแปรสาธารณ จึงต้องมีการ lock
  เพื่อป้องกันการเรียกใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

 • method :
  UnLock

  return type :
  void

  content :
  กำหนดให้ Client อื่นสามารถใช้ application นั้นได้

  example :
  Application.Lock
  Application.Contents ( ?member? ) = ?Bamboo?
  Application.UnLock

  comment :
  เพราะว่า application เสมือนเป็นตัวแปรสาธารณ จึงต้องมีการ lock
  เพื่อป้องกันการเรียกใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

 
Share This Chapter Login with Facebook