Android-Widget Class ViewSwitcher : สอน class และ method ของ Class ViewSwitcher, เรียน class และ method ของ Class ViewSwitcher
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • ViewSwitcher() ใช้สร้าง Object ViewSwitcher
  addView ( child ) ใช้เพิ่ม Object View เข้าไปใน Object ViewSwitcher
  getNextView() ใช้คืนค่า view ที่อยู่ลำดับถัดไปของ view ปัจจุบันที่กำลังถูกแสดงอยู่ใน Object ViewAnimator
 • method :
  ViewSwitcher ( Context context )

  return type :
  ViewSwitcher

  content :
  ใช้สร้าง Object ViewSwitcher

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewSwitcher view_switcher = new ViewSwitcher ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_switcher.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_switcher.addView ( button_2 );
      setContentView ( view_switcher );
    }
  }

 • method :
  addView ( View child )

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่ม Object View เข้าไปใน Object ViewSwitcher

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewSwitcher view_switcher = new ViewSwitcher ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_switcher.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_switcher.addView ( button_2 );
      setContentView ( view_switcher );
    }
  }

 • method :
  getNextView ( )

  return type :
  View

  content :
  ใช้คืนค่า view ที่อยู่ลำดับถัดไปของ view ปัจจุบันที่กำลังถูกแสดงอยู่ใน Object ViewAnimator

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewSwitcher view_switcher = new ViewSwitcher ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_switcher.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" ); 
      view_switcher.addView ( button_2 );
      View next_view = view_switcher.getNextView ( );
      setContentView ( view_switcher );
    }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook