Android-Widget Class ViewFlipper : สอน class และ method ของ Class ViewFlipper, เรียน class และ method ของ Class ViewFlipper
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • ViewFlipper() ใช้สร้าง Object ViewFlipper
  addView ( child ) ใช้เพิ่ม Object View เข้าไปใน Object ViewFlipper
  isAutoStart() ใช้ตรวจสอบว่า view flipping เป็นแบบ auto start หรือไม่
  isFlipping() ใช้ตรวจสอบว่า กำลัง flipping อยู่หรือไม่
  setAutoStart() ใช้กำหนดว่าจะให้ Object ViewFlipper เป็นแบบ auto start หรือไม่
  setFlipInterval() ใช้กำหนดระยะเวลาหน่วง ที่ใช้ในการ flipping แต่ละครั้ง หน่วยมิลลิวินาที
  startFlipping() ใช้กำหนดให้มีการ flipping โดยเมื่อถึง child สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเล่นที่ child ตัวแรกใหม่
  stopFlipping() ใช้กำหนดให้หยุดการ flipping
  onAttachedToWindow() เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ ViewFlipper เริ่มถูกแสดงใน window
  onDetachedFromWindow() เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ ViewFlipper ออกจากการแสดงผลใน window
  onWindowVisibilityChanged() เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ window ถูกเปลี่ยนแปลง สถานะ การมองเห็น
 • method :
  ViewFlipper ( Context context )

  return type :
  ViewFlipper

  content :
  ใช้สร้าง Object ViewFlipper

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button = new Button ( this ); 
      button.setText ( "Animator" );
      view_flipper.addView ( button );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  addView ( View child )

  return type :
  void

  content :
  ใช้เพิ่ม Object View เข้าไปใน Object ViewFlipper

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  isAutoStart ( )

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า view flipping เป็นแบบ auto start หรือไม่ 

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	if ( view_flipper.isAutoStart ( ) )
      {
  	  view_flipper.setAutoStart ( false );
      }
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  isFlipping ( )

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า กำลัง flipping อยู่หรือไม่

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	if ( view_flipper.isFlipping ( ) )
      {
  	  Toast.makeText ( this, "View is flipping", Toast.LENGTH_SHORT ).show ( );
      }
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  setAutoStart ( boolean autoStart )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดว่าจะให้ Object ViewFlipper เป็นแบบ auto start หรือไม่

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	view_flipper.setAutoStart ( true );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  setFlipInterval ( int milliseconds )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดระยะเวลาหน่วง ที่ใช้ในการ flipping แต่ละครั้ง หน่วยมิลลิวินาที
  ( 1 วินาที = 1000 มิลลิวินาที )

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	view_flipper.setFlipInterval ( 3000 );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  startFlipping ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้มีการ flipping โดยเมื่อถึง child สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเล่นที่ child ตัวแรกใหม่ 
  ( เป็นลักษณะของการวนลูป )

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	view_flipper.setFlipInterval ( 3000 );
      view_flipper.startFlipping ( );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  stopFlipping ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้หยุดการ flipping

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ViewFlipper view_flipper = new ViewFlipper ( this );
      Button button_1 = new Button ( this );
      button_1.setText ( "Animator 1" );
      view_flipper.addView ( button_1 );
      Button button_2 = new Button ( this );
      button_2.setText ( "Animator 2" );
      view_flipper.addView ( button_2 );
  	view_flipper.setFlipInterval ( 3000 );
      view_flipper.startFlipping ( );
      view_flipper.stopFlipping ( );
      setContentView ( view_flipper );
    }
  }

 • method :
  onAttachedToWindow ( )

  return type :
  void

  content :
  เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ 
  ViewFlipper เริ่มถูกแสดงใน window

  example :
  public class BambooView extends ViewFlipper
  {
    protected void onAttachedToWindow ( ) 
    {
       
    }
  }

 • method :
  onDetachedFromWindow ( )

  return type :
  void

  content :
  เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ 
  ViewFlipper ออกจากการแสดงผลใน window

  example :
  public class BambooView extends ViewFlipper
  {
    protected void onDetachedFromWindow ( ) 
    {
       
    }
  }

 • method :
  onWindowVisibilityChanged ( int visibility )

  return type :
  void

  content :
  เป็น method ที่ใช้สำหรับการ overridde โดย method นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ window 
  ถูกเปลี่ยนแปลง สถานะ การมองเห็น

  example :
  public class BambooView extends ViewFlipper
  {
    protected void onWindowVisibilityChanged ( int visibility )
    {
       
    }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook