Android-Widget Class ImageSwitcher : สอน class และ method ของ Class ImageSwitcher, เรียน class และ method ของ Class ImageSwitcher
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • ImageSwitcher() ใช้สร้าง Object ImageSwitcher
  setImageResource() ใช้กำหนด รูปภาพ จาก resource ให้กับ Object ImageSwitcher
  setImageURI() ใช้กำหนด รูปภาพ จาก sdcard ให้กับ Object ImageSwitcher
 • method :
  ImageSwitcher ( Context context )

  return type :
  ImageSwitcher

  content :
  ใช้สร้าง Object ImageSwitcher

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ImageSwitcher imageSwitcher = new ImageSwitcher ( this );
      setContentView( imageSwitcher );
    }
  }

 • method :
  setImageResource ( int resid )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด รูปภาพ จาก resource ให้กับ Object ImageSwitcher

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ImageSwitcher imageSwitcher = new ImageSwitcher ( this );
      imageSwitcher.setImageResource ( R.drawable.panda );
      setContentView( imageSwitcher );
    }
  }

 • method :
  setImageURI ( Uri uri )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด รูปภาพ จาก sdcard ให้กับ Object ImageSwitcher

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      ImageSwitcher imageSwitcher = new ImageSwitcher ( this );
      Uri uri = Uri.parse ( "/sdcard/panda.png" );
      imageSwitcher.setImageURI ( uri );
      setContentView( imageSwitcher );
    }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook