Android-Widget Class CheckedTextView : สอน class และ method ของ Class CheckedTextView, เรียน class และ method ของ Class CheckedTextView
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • CheckedTextView() ใช้สร้าง Object CheckedTextView
  isChecked() ใช้ตรวจสอบว่า Object CheckedTextView ถูก checked อยู่หรือไม่
  setCheckMarkDrawable() ใช้กำหนด เครื่องหมาย check ให้กับ Object CheckedTextView
  setChecked() ใช้กำหนดให้ checked ที่ Object CheckedTextView
  setPadding() ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง Object CheckedTextView ทางด้าน ซ้าย บน ขวา และล่าง ตามลำดับ
  toggle() ใช้กำหนดให้ Object CheckedTextView มีลักษณะเป็น toggle
 • method :
  CheckedTextView ( Context context )

  return type :
  CheckedTextView

  content :
  ใช้สร้าง Object CheckedTextView

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
      setContentView( check_text_view );
    }
  }

 • method :
  isChecked ( )

  return type :
  boolean

  content :
  ใช้ตรวจสอบว่า Object CheckedTextView ถูก checked อยู่หรือไม่

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
      if ( check_text_view.isChecked ( ) )
      {
        Toast.makeText ( this, "CheckedTextView be checked", Toast.LENGTH_SHORT ).show ( );
      }
      setContentView( check_text_view );
    }
  }

 • method :
  setCheckMarkDrawable ( int resid )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนด เครื่องหมาย check ให้กับ Object CheckedTextView

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
      check_text_view.setCheckMarkDrawable ( R.drawable.checked );
      setContentView( check_text_view );
    }
  }

 • method :
  setChecked ( boolean checked )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ checked ที่ Object CheckedTextView

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
      check_text_view.setChecked ( true );
      setContentView( check_text_view );
    }
  }

 • method :
  setPadding ( int left, int top, int right, int bottom )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง Object CheckedTextView ทางด้าน ซ้าย บน ขวา และล่าง ตามลำดับ

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
  	check_text_view.setPadding ( 10, 10, 10, 10 );
  	setContentView( check_text_view );
    }
  }

 • method :
  toggle ( )

  return type :
  void

  content :
  ใช้กำหนดให้ Object CheckedTextView มีลักษณะเป็น toggle

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      CheckedTextView check_text_view = new CheckedTextView ( this );
  	check_text_view.toggle ( );
  	setContentView( check_text_view );
    }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook