Android-Widget Class Button : สอน class และ method ของ Class Button, เรียน class และ method ของ Class Button
 

Reference

Reference ในเว็บไซต์ Function.in.th เป็นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของแหล่งอ้างอิงของคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งของการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ได้ ผ่านทาง URL code.function.in.th ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นบนเนื้อหาที่มีสอนได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง
 • Button() ใช้สร้าง Object Button
 • method :
  Button ( Context context )

  return type :
  Button

  content :
  ใช้สร้าง Object Button

  example :
  public class AndroidBamboo extends Activity 
  {
    public void onCreate( Bundle savedInstanceState ) 
    {
      super.onCreate ( savedInstanceState );
      Button button = new Button ( this );
      setContentView( button );
    }
  }

 
Share This Chapter Login with Facebook